Pro správnou funkčnost stránek používáme cookies. Souhlasem s nimi nám pomáháte zlepšovat naše služby. Více informací

Co je to adsorpce? Význam slova adsorpce, výklad pojmu adsorpce

Adsorpce

Adsorpce - fyzikální adsorpce (physical adsorption),

při níž jsou vázány molekuly plynu nebo kapaliny k povrchu pevné látky fyzikálními (van der Walsovými) silami, které působí mezi všemi druhy částic. Fyzikální adsorpce není proto specifická a probíhá na celém povrchu pevné látky. Adsorpční tepla jsou relativně nízká, řádově rovná teplům kondenzačním (desítky kJ). Na první naadsorbované vrstvě molekul může vznikat další vrstva (vícevrstvá adsorpce); je-li adsorbent porézní, může adsorbát pod svou kritickou teplotou úplně zaplnit póry adsorbentu. Vlastní fyzikální adsorpce je velice rychlá, prakticky okamžitá.

zdroj: http://147.33.74.135/knihy/uid_es-001/hesla/fyzikalni_adsorpce.html

Adsorpce je proces,

jehož principem je hromadění částic (atomů, molekul) plynu, kapaliny či pevné látky na povrchu (fázovém rozhraní) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Může se jednat např. o hromadění plynné látky ze směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbátu) na povrchu pevné látky (adsorbentu), nebo o hromadění jedné složky binární směsi na rozhraní kapalina - pára.

Rozlišují se dva druhy adsorpce:

  • fyzikální adsorpce – vzniká na základě Van der Waalsových přitažlivých sil, 
  • chemisorpce – je pevnější než fyzikální adsorpce, je tvořena chemickými vazbami.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Adsorpce

Adsorpce z plynné fáze na tuhé látce (adsorption at solid/gas interface) je děj,

při němž jsou molekuly plynů vázány silovým polem tuhé látky k jejímu povrchu. Jsou-li působící síly fyzikální povahy jedná se o nespecifickou fyzikální adsorpci, která probíhá na celém povrchu tuhé látky. Vzniká-li mezi adsorbovanou molekulou a povrchem chemická vazba, je děj označován jako chemisorpce, která je velmi specifická.

  • Kvantitativní charakteristikou adsorpce plynů na tuhých látkách je množství plynu, vyjádřené v molech jako hmotnost (obvyklé označení a), či objem υ, přepočtený na normální podmínky, které je naadsorbované na jednotce hmotnosti pevné látky. Adsorbované množství je závislé jak na povaze adsorbujícího se plynu, tak na povaze tuhé látky, na velikosti povrchu, na parciálním tlaku adsorbující se složky v plynné fázi a na teplotě. 
  • Experimentální stanovení adsorpce z plynné fáze na pevných adsorbentech je poměrně náročné. Nejčastěji se měří adsorbované množství v závislosti na rovnovážném tlaku plynu při konstantní teplotě (viz měření adsorpce z plynné fáze) nebo změna adsorbovaného množství s teplotou při konstantním rovnovážném tlaku plynu. Adsorbované množství se stanovuje ze změn tlaku plynu v určitém objemu - volumetrické metody) nebo ze změny váhy adsorbentu - gravimetrické metody ve statických nebo průtokových aparaturách.

zdroj: http://147.33.74.135/knihy/uid_es-001/hesla/adsorpce_z_plynne_faze_na_tuhe_latce.html